ECO BLÄSTRINGVad innebär  ECO BLÄSTRING ?

Att använda luft och sand för blästring av fasadsten har flera fördelar med hänsyn till miljön och minimal störning av omgivningen:

1. Naturliga material: Luft och sand är naturliga och icke-giftiga material som inte skadar miljön. Genom att undvika användning av kemikalier minskas risken för att förorena marken eller vattnet runt byggnaden.

2. Begränsad avfallshantering: Sand kan återanvändas och är biologiskt nedbrytbart, vilket minskar mängden avfall som genereras under blästringsprocessen. Detta minskar även behovet av att hantera och transportera avfall till deponier.

3. Minimal luftförorening: Användningen av endast sand och luft innebär att utsläppen av skadliga ämnen i luften är minimala jämfört med andra rengöringsmetoder som kan använda kemikalier. Detta är särskilt viktigt för att bevara luftkvaliteten och minska påverkan på människors hälsa.

4. Begränsad bullernivå: Blästring med luft och sand genererar vanligtvis mindre buller än andra metoder som använder kraftfulla maskiner eller utrustning. Detta minskar störningen för både människor och djur i omgivningen.

5. Ingen avstängning av gator eller trottoarer: Eftersom blästring med luft och sand är en effektiv metod krävs det sällan att gator eller trottoarer stängs av under processen. Detta minskar trafikstörningar och möjliga risker för olyckor samtidigt som det ger kontinuerlig tillgång till området för fotgängare och fordon.

Genom att använda endast luft och sand för blästring av fasadsten kan man uppnå effektiv rengöring och underhåll av byggnader samtidigt som man minimerar negativa miljöpåverkningar och störningar för omgivningen. mig per mail eller telefon.

Kontakta oss

 
Adress

Nynäsvägen 42

Haninge

Sverige

 
E-post
 
Telefon